Defiance 7 Findlay 6, 8 inn.
Defiance 11 Findlay 1, 5 inn.
Notre Dame Academy 8 Elyria 3
Notre Dame Academy 12 Uniontown-Lake 3
Whitmer 15 Avon 4