Fremont Ross 66 Sandusky 39
Ottawa-Glandorf 53 Lima Senior 32